УСЛУГИ

 

Имуществени и семейноправни въпроси

Съдебната такса при образуване на дело за развод по взаимно съгласие е 25 лева.При допускане на развода се определя окончателна такса до 40 лева.Относно присъдена издръжка се заплаща такса 4 % върху платежите за 3 години. Ако има имуществено споразумение се заплаща такса 2 % върху размера на всеки дял!

                  400 лв.
Развод по исков ред

Съдебната такса при образуване на дело за развод по исков ред е 25 лева. При постановяване на решението се определя окончателна такса до 50 лева.

Относно присъдена издръжка се заплаща такса 4 % върху платежите за 3 години.

600 лв.

Съдебната такса при образуване на дело за родителски права е между 30 и 80 лв. Относно присъдена издръжка се заплаща такса 4 % върху платежите за 3 години.

400 лв.
Дела за бащинство

Съдебната такса при образуване на дело за бащинство е между 30 и 80 лв. 

600 лв.
Брачен договор

Цената включва хонорар за изработване проект на брачен договор и администриране при нотариус. Нотариалните такси се заплащат допълнително на базата на материалния интерес съгласно договора.

250 лв.

По дело за делба се събира такса 4 % от стойността на дяловете, но таксата се заплаща най-накрая – при приключване на делото. Ако се постигне спогодба таксата е 2 % от стройността на дяловете. Все пак във връзка с обжалване на решения и предявяване на други искове в рамките на делбата е възможно да има и текущи такси. Освен това в делбата се поемат разноски за вещи лица и др. 

min  600 лв

Доброволна делба

Таксите при доброволна делба се определят на база материалния интерес - нотариална такса, такса за вписване на договора в АВ и местен данък. Традиционно за база при определяне на таксата служи данъчната оценка на имотите. Таксите се поемат от съделителите пропорционално на дяловете.

min  300 лв.

Такса при подаване на молба по ЗЗДН не се заплаща. Таксата се определя накрая при постановяване на решението и се заплаща от лицето, извършило домашно насилие или от молителя – ако е отхвърлена молбата (освен в някои хипотези).

400 лв.
Консултации

Цена за устна консултация на място в кантората.

При заявена предварително консултация по Skype цената е 30 лева!

40 лв.